ࡱ> Fbjbjqq 8eee.AAAUUU8$lU9m3=B$lllllllo]rxl]A^"l3lpdpdpdx@8lpdlpdpdd)d`U^dl m09mdrcrdrAd"pdllc9mr : VIN KIM ST NHN DN TI CAO TA N NHN DN TI CAO B CNG AN B QUC PHNG CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc S:& /2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQPH Ni, ngy & . thng & nm 2016 D tho 4 THNG T LIN TCH Hng dn thi hnh quy nh ca php lut trong thng k hnh s lin ngnh Cn c Lut Thng k nm 2015; Cn c Lut t chc Vin kim st nhn dn nm 2014; Cn c Lut Ban hnh vn bn quy phm php lut nm 2015. Vin kim st nhn dn ti cao, To n nhn dn ti cao, B Cng an v B Quc phng ban hnh Thng t lin tch hng dn thi hnh quy nh ca php lut trong thng k hnh s lin ngnh nh sau: Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Thng t ny qui nh nguyn tc, thi hn lp, i chiu v gi bo co thng k hnh s lin ngnh; trch nhim ca cc c quan, n v trong vic thc hin thng k hnh s lin ngnh. iu 2. i tng p dng Thng t ny p dng i vi cc n v, c nhn thc hin thng k hnh s lin ngnh ca Vin kim st, Ta n, Cng an v cc c quan t php trong qun i. iu 3. Nguyn tc c bn ca hot ng thng k v s dng d liu, thng tin thng k hnh s lin ngnh 1. Nguyn tc c bn ca hot ng thng k hnh s lin ngnh gm: a) Trung thc, khch quan, chnh xc, y , kp thi; b) c lp v chuyn mn, nghip v thng k; c) Thng nht v nghip v, khng trng lp, khng chng cho; d) Cng khai, minh bch; ) C tnh so snh. 2. Nguyn tc c bn ca s dng d liu v thng tin thng k hnh s lin ngnh gm: a) Trch dn ngun d liu, thng tin thng k khi s dng; b) Bnh ng trong tip cn v s dng d liu, thng tin thng k hnh s lin ngnh c cng b; c) Bo mt d liu, thng tin thng k hnh s lin ngnh theo quy nh ca php lut. Chng II BO CO THNG K HNH S LIN NGNH iu 4. Cc loi bo co thng k hnh s lin ngnh 1. Cc loi bo co thng k hnh s lin ngnh bao gm: a) Thng k tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t; b) Thng k iu tra, truy t v xt x cc v n hnh s; c) Thng k thi hnh n hnh s. 2. Ni dung, biu mu v ti liu hng dn cc loi bo co thng k hnh s lin ngnh do Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh Trung ng quy nh. iu 5. K bo co Bo co thng k hnh s lin ngnh thc hin nh k theo thng; s liu ly t ngy 01 n ht ngy cui cng ca thng. iu 6. Trch nhim lp bo co thng k hnh s lin ngnh 1. C quan Cng an cc cp lp bo co thng k tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t. 2. Vin kim st nhn dn cc cp lp bo co thng k tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t thuc thm quyn C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, thng k iu tra truy t v xt x cc v n hnh s v thng k thi hnh n hnh s lin quan n phm nhn thi hnh n ti cc nh tm gi, tri tm giam; tng hp bo co thng k hnh s lin ngnh cng cp v cp di trc tip. 3. Tri giam ca B Cng an thuc thm quyn kim st ca Vin kim st cp tnh lp bo co thng k thi hnh n hnh s ca phm nhn trong tri giam. 4. Trch nhim lp bo co thng k ca cc c quan tin hnh t tng trong qun i c quy nh nh sau: a) C quan iu tra cc cp, n v c giao tin hnh mt s hot ng iu tra trong Qun i c trch nhim lp bo co thng k tip nhn v gii quyt, t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t. b) C quan iu tra cc cp lp bo co thng k iu tra cc v n hnh s v thi hnh n hnh s thuc thm quyn. c) Vin kim st cc cp c trch nhim lp bo co thng k truy t cc v n hnh s; tng hp bo co thng k hnh s lin ngnh cng cp v cp di. d) Ta n cc cp c trch nhim lp bo co thng k xt x cc v n hnh s; bo co thng k thi hnh n hnh s thuc thm quyn. 5. B trng B Cng an, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao qui nh c th trch nhim ca cc n v trong vic thc hin qui nh ti khon 1 v khon 2 iu ny. iu 7. Ngun ti liu phc v thng k S liu thng k thu thp da trn cc s sch nghip v ca cc ngnh Kim st nhn dn, Cng an nhn dn, Ta n nhn dn v cc c quan t php trong qun i. iu 8. Thi hn lp, i chiu v gi bo co thng k hnh s lin ngnh 1. Trong thi hn 2 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, cc n v ca Cng an v Vin kim st cp huyn lp bo co thng k thuc trch nhim ca n v mnh, i chiu v thng nht vi cc n v c lin quan, k xc nhn v gi v b phn thng k ca Vin kim st cp huyn. 2. Trong thi hn 3 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, cc n v ca Cng an, Vin kim st cp tnh, Vin kim st cp cao v Tri giam ca B Cng an theo qui nh ti Khon 3 iu 6 Thng t ny lp bo co thng k thuc trch nhim ca n v mnh, i chiu v thng nht s liu vi cc n v c lin quan, k xc nhn v gi v b phn thng k Vin kim st cng cp. 3. Trong thi hn 6 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, cc n v ca B Cng an, Vin kim st nhn dn ti cao lp bo co thng k thuc trch nhim ca n v mnh, i chiu v thng nht s liu vi cc n v c lin quan, k xc nhn v gi v Cc Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn ti cao. 4. Cn c vo thi hn gi bo co quy nh ti khon 4 iu 9 Thng t ny, B Quc phng quy nh thi hn lp, i chiu v gi bo co thng k hnh s lin ngnh cc cp trong qun i. iu 9. Thi hn kim tra, lp v gi bo co thng k hnh s lin ngnh tng hp 1. Trong thi hn 3 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, b phn thng k hnh s ca Vin kim st nhn dn cp huyn kim tra, tng hp v lp bo co thng k lin ngnh, trnh Lnh o cc c quan Cng an, Kim st, Ta n cng cp k bo co v gi v Phng Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn cp tnh v c quan Cng an, Ta n cng cp. 2. Trong thi hn 6<>np$ & ( v x N P \ ޷ucS@S$h*hvCJOJQJaJmH*sH*hvCJOJQJaJmH*sH*"h t2hv5CJ\aJmH*sH*"h t2h5CJ\aJmH*sH*hv5CJ\aJmH*sH*hv6CJaJmH*sH*hvmH*sH*hvCJaJmH*sH*hvOJQJaJhv5CJaJhv5CJaJo(hv5CJaJjhvUmHnHsHtH hv5\hv5\mH*sH*>p$ ( * $$&P#$/If`a$$x$&P#$/Ifa$$d$&P#$/Ifa$$$&P#$/Ifa$$&P#$/If * , x $dxx$&P#$/Ifa$akd$$Ifs0,+HP 6P22 l34a P B www $x`a$xd$dxx`a$akd$$If00,+HP 6P22 l34a \ ^ D F X ̽wgwXH<hvB*CJaJphhvB*CJaJmH*phsH*h t2h(nCJaJmH*sH*h t2h@@6CJaJmH*sH*h99qhv6CJaJmH*sH*h99qh99q6CJaJmH*sH*h99q6CJaJmH*sH*hv6CJaJmH*sH*hvCJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*(jhvB*UmHnHphsHtH$hvhvCJOJQJaJmH*sH*hvCJOJQJaJ D F X 0d|tNVJLNPRTV $x7$8$H$a$x $dx`a$X ,JL,0dοΡteteYeJ9 h t2hv@CJaJmH*sH*hv5CJ\aJmH*sH*hCJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*hjhjCJaJmH*sH*h;Hh;HCJaJmH*sH*h=Vh=VCJaJmH*sH*hS@hS@CJaJmH*sH*h t2h@@CJaJmH*sH*h t2h t2CJaJmH*sH*hTUhTUCJaJmH*sH*hvCJaJmH*sH*hv5CJaJmH*sH*hv5CJaJ&4DfDz|4ͼͫyi\L=1=1hvCJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*hvhv5CJaJmH*sH*hv5CJaJmH*sH*hws{hws{5CJaJmH*sH*"hvhv5CJ\aJmH*sH*hv5CJ\aJmH*sH* h t2h=@CJaJmH*sH* h t2hv@CJaJmH*sH* h t2hc}@CJaJmH*sH* h t2hd_@CJaJmH*sH* h t2hRb@CJaJmH*sH* h t2h*@CJaJmH*sH*4JbxJfhntvxz|ҿҙvcVFV6hvhv5CJaJmH*sH*h t2h@@5CJaJmH*sH*hv5CJaJmH*sH*%hvhB*CJaJmH*phsH*hB*CJaJmH*phsH* h t2h t2h t2B*CJaJphhws{h5CJaJmH*sH*h t2hMmH*sH*h t2hmH*sH*%h t2hB*CJaJmH*phsH*%hws{hB*CJaJmH*phsH*hvCJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*VXZ\^`bdfhjlnprtvxz|B^gd t2xgd$dxx`a$gdx @B^b,.@BnFHRTnpָǩǩǩǩ|m^Rh=PCJaJmH*sH*h6P"h6P"CJaJmH*sH*hvh=PCJaJmH*sH*hvh=P5CJaJmH*sH*h t2h@@5CJaJmH*sH*h=P5CJaJmH*sH*h?BMhvCJaJmH*sH*hihiCJaJmH*sH*h?BMh?BMCJaJmH*sH*hvCJaJmH*sH*hvhv5CJaJmH*sH*hv5CJaJmH*sH*Hph, ^!6"#$%'d(()$dx`a$gdxZ$dxx`a$gd?BM$dxx`a$gdoS$dxx`a$gd=P$dxx`a$hrtx,0ʸʨym^mOm@1mh?BMhoSCJaJmH*sH*h?BMh?BMCJaJmH*sH*hoShoSCJaJmH*sH*hihoSCJaJmH*sH*hoSCJaJmH*sH*h6P"hoSCJaJmH*sH*hvhoS5CJaJmH*sH*hkhk5CJaJmH*sH*hoShoS5CJaJmH*sH*"h t2h@@5CJ\aJmH*sH*hoS5CJ\aJmH*sH*h=PCJaJmH*sH*h$4h$4CJaJmH*sH*h$4CJaJmH*sH*,.0TV& ( , 0 d ǻ֬坎paRCCh]sh]sCJaJmH*sH*h$4h$4CJaJmH*sH*h1h1CJaJmH*sH*hd_hd_CJaJmH*sH*h6P"h6P"CJaJmH*sH*hGi;hG\CJaJmH*sH*h?BMh?BMCJaJmH*sH*hoShoSCJaJmH*sH*hRbCJaJmH*sH*hoShRbCJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*hoSCJaJmH*sH*hihoSCJaJmH*sH* !&!GeCJaJmH*sH*hi^h*|CJaJmH*sH*hi^hi^CJaJmH*sH*d(n(p((($)&)B)h)v))))))))))** * *ָ֩v^vF.h t2h2J5@CJOJQJ\aJmH*sH*.h t2h=P5@CJOJQJ\aJmH*sH*.h t2hk5@CJOJQJ\aJmH*sH*h t2CJaJmH*sH*h=hxZCJaJmH*sH*hd_hxZCJaJmH*sH*hvhxZCJaJmH*sH*h?BMhxZCJaJmH*sH*hxZCJaJmH*sH*h t2hxZ5CJaJmH*sH*hxZ5CJaJmH*sH* **8*F*H********+2+J+f+x+z+ӽ駒whwYJY;,;h h[&CJaJmH*sH*h t2hCJaJmH*sH*hw[hw[CJaJmH*sH*h t2hxZCJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*hXgCJaJmH*sH*hXghXgCJaJmH*sH*(h t2hk@CJOJQJaJmH*sH*+h t2hk5@CJOJQJaJmH*sH*+h t2h[&5@CJOJQJaJmH*sH*+h t2h2J5@CJOJQJaJmH*sH*+h t2h:5@CJOJQJaJmH*sH*)*,/2447"iktnq}}}}m$xx`a$gdB^$dxx`a$gdB^$xx`a$gd0$dxx`a$gd\r$dxx`a$gd$dxx`a$gdg?$dxx`a$gdv$dxx`a$gdk z++P,,,,,,,--^-`-b-----$.ĵ|m|^Om@4@hypCJaJmH*sH*hyphypCJaJmH*sH*h*hCJaJmH*sH*h9Hh9HCJaJmH*sH*hT\hT\CJaJmH*sH*hg?CJaJmH*sH*h*h80CJaJmH*sH*h t2hvCJaJmH*sH*h t2h CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*h t2hCJaJmH*sH*h h!ICJaJmH*sH*h hJUCJaJmH*sH*h hCJaJmH*sH*$.0.d.f..////////00l0n000ĸĩĚ|papRC4h{jh{jCJaJmH*sH*h h CJaJmH*sH*h<h<CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*hCJaJmH*sH*h*hCJaJmH*sH*hDThg?CJaJmH*sH*hDThDTCJaJmH*sH*h t2h7 CJaJmH*sH*h>JpCJaJmH*sH*h>Jph>JpCJaJmH*sH*h t2hCJaJmH*sH*h'\h[ePCJaJmH*sH*h[ePh[ePCJaJmH*sH*000P1d1r11R222"3*3.3H3444D4N4P4l4~4444帩{k[k[kL[{h0hBXCJaJmH*sH*h t2hBX5CJaJmH*sH*hBXhBX5CJaJmH*sH*h t2hB^5CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*h t2h\rCJaJmH*sH*h2yh CJaJmH*sH*h2yh2yCJaJmH*sH*h>Jph{jCJaJmH*sH*h[ePh{jCJaJmH*sH*h{jh{jCJaJmH*sH*h{jCJaJmH*sH*44444<5>555555&666666677,787Z7777777f\f^f`flfnfָ||n][||U h*hB^@CJaJmH*sH*hB^@CJaJmH*sH*h<hB^CJaJmH*sH*h0hB^CJaJmH*sH*h t2h CJaJmH*sH*h t2h7>CJaJmH*sH*h9HhB^CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*hB^CJaJmH*sH*h*hB^CJaJmH*sH*h t2hB^CJaJmH*sH*# ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, Phng Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn cp tnh kim tra, tng hp v lp bo co thng k lin ngnh ca cp tnh v cp di, trnh Lnh o cc c quan Cng an, Kim st, Ta n cng cp k bo co gi v Cc Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn ti cao v c quan Cng an, Ta n cng cp. 3. Trong thi hn 6 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, Vn phng Vin kim st nhn dn cp cao kim tra, tng hp v lp bo co thng k lin ngnh, trnh Lnh o c quan Kim st, Ta n cng cp k bo co v gi v Cc Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn ti cao v Ta n cng cp. 4. Trong thi hn 6 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, Vin Kim st qun s Trung ng kim tra, tng hp v lp bo co thng k lin ngnh trong qun i, trnh Lnh o c quan t php trong qun i k bo co v gi v Cc Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn ti cao v cc c quan t php trong qun i. 5. Trong thi hn 8 ngy lm vic k t ngy kt thc k thng k, Cc Thng k ti phm v Cng ngh thng tin, Vin kim st nhn dn ti cao kim tra, tng hp v lp bo co thng k hnh s lin ngnh ton quc, trnh Lnh o Vin kim st nhn dn ti cao k v gi Ta n nhn dn ti cao, B Cng an v B Quc phng. iu 10. Phng thc gi bo co 1. Bo co c gi bng vn bn qua ng bu in hoc gi trc tip. 2. Bo co ca Vin kim st nhn dn cp di ln Vin kim st nhn dn cp trn trc tip ngoi gi bng vn bn qua ng bu in hoc gi trc tip phi ng thi qua h thng truyn s liu ca Ngnh kim st nhn dn. Trong trng hp khng th gi qua h thng truyn s liu th c th gi qua h thng th in t hoc qua h thng c yu ca ngnh Kim st. Chng III BAN CH O V T CHUYN VIN THNG K HNH S LIN NGNH iu 11. Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh 1. Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh gip Th trng cc ngnh t chc trin khai thng k hnh s lin ngnh. 2. Thnh phn Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh c qui nh nh sau: a) Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh Trung ng gm: mt Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao l Trng ban, mt Ph Chnh n To n nhn dn ti cao, mt Th trng B Cng an v mt Th trng B Quc phng l thnh vin. b) Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh cp cao gm: mt lnh o Vin kim st nhn dn cp cao l Trng ban, mt lnh o To n nhn dn cp cao l thnh vin. c) Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh cp tnh gm: mt Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh l Trng ban, mt Ph Gim c Cng an cp tnh, mt Ph Chnh n To n nhn dn cp tnh, mt Ph Gim th Tri giam ca B Cng an ng trn a bn l thnh vin. d) Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh cp huyn gm: mt Ph Vin trng Vin kim st nhn dn huyn l Trng ban, mt Ph Trng cng an huyn, mt Ph Chnh n To n nhn dn cp huyn l thnh vin. e) Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh trong qun i gm: mt Th trng B Quc phng lm Trng ban, Vin trng Vin kim st Qun s Trung ng lm Ph Trng ban, Th trng V Php ch, Th trng Cc iu tra hnh s, Th trng Cc Bo v an ninh Qun i, Chnh n Ta n qun s Trung ng, Th trng B T lnh b i bin phng, Th trng B T lnh Cnh st bin l thnh vin. iu 12 . Trch nhim ca Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh 1. Trch nhim ca Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh cp Trung ng: a) Quyt nh ni dung, biu mu v ti liu hng dn cc loi bo co thng k hnh s lin ngnh; b) Hng dn, kim tra, n c vic thc hin thng k hnh s lin ngnh; c) S kt, tng kt cng tc thng k hnh s lin ngnh; d) Khen thng, k lut trong cng tc thng k hnh s lin ngnh; 2. Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh cp cao, cp tnh, cp huyn v Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh trong qun i, thc hin cc qui nh ti im b, c Khon 1 iu ny. iu 13. T chuyn vin thng k hnh s lin ngnh 1. T chuyn vin thng k hnh s lin ngnh Trung ng gm: Cc trng Cc Thng k ti phm v Cng ngh thng tin Vin kim st nhn dn ti cao lm T trng, i din lnh o V Tng hp To n nhn dn ti cao, i din lnh o Vn phng B Cng an, Tng cc Thi hnh n hnh s v h tr t php - B Cng an, Trng phng ph trch thng k Vin kim st qun s Trung ng v mt s chuyn vin ph trch thng k ca cc b, ngnh trn. 2. Thnh phn T chuyn vin thng k hnh s lin ngnh cp cao, cp tnh, cp huyn v t chuyn vin thng k hnh s lin ngnh trong Qun i do Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh cng cp quy nh. iu 14 . Trch nhim ca t chuyn vin thng k hnh s lin ngnh T chuyn vin thng k hnh s lin ngnh tham mu gip vic cho Ban Ch o thng k hnh s lin ngnh thc hin cc qui nh ti Khon 1 iu 11 Thng t ny. Chng IV T CHC THC HIN iu 15. Bi b cc quy nh hin hnh Thng t ny thay th Thng t lin tch s 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngy 01/7/2005 ca Vin kim st nhn dn ti cao, Ta n nhn dn ti cao, B Cng an, B Quc phng v Hng dn thi hnh mt s quy nh ca php lut trong cng tc thng k hnh s, thng k ti phm . iu 15. Hiu lc thi hnh Thng t ny c hiu lc thi hnh k t ngy thng nm 2016./. KT. VIN TRNG VKSND TI CAO PH VIN TRNG KT. CHNH N TO N NHN DN TI CAO PH CHNH N KT. B TRNG B CNG AN TH TRNG KT. B TRNG B QUC PHNG TH TRNG    PAGE \* MERGEFORMAT 7 nffffffgg"g0g2ghgpgzgg>hhhhhh"i$i(iFiHiiǸǩNj}l]Nh t2hRbCJaJmH*sH*h t2hB^CJaJmH*sH* h*hB^@CJaJmH*sH*hB^@CJaJmH*sH*hvhB^CJaJmH*sH*h0h CJaJmH*sH*h t2h CJaJmH*sH*h*h CJaJmH*sH*h*hB^CJaJmH*sH*h<hB^CJaJmH*sH*hB^CJaJmH*sH*h9HhB^CJaJmH*sH*iii jjj,j.jdjjjjNkjkkkkkkkkk6l8l|lllllllӵ⦘{l]NӵhY&hB^CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*h t2hB^CJaJmH*sH* h*hB^@CJaJmH*sH*hB^CJaJmH*sH*hB^@CJaJmH*sH*hvhB^CJaJmH*sH*h0h CJaJmH*sH*h t2h CJaJmH*sH*h*h CJaJmH*sH*h*hB^CJaJmH*sH*h7hB^CJaJmH*sH*ll4mDmFmdmzmmmmn$n&n,nDnRntnvnoooooppqq qqFqLqĶ{{n^nOh>GehF3CJaJmH*sH*h t2hB^5CJaJmH*sH*hv5CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*h t2hB^CJaJmH*sH* h*hB^@CJaJmH*sH*hB^CJaJmH*sH*hB^@CJaJmH*sH*hvhB^CJaJmH*sH*h*h CJaJmH*sH*h*hB^CJaJmH*sH*h t2h CJaJmH*sH*qFqqttttttttttttttttt.ufuhu $dx`a$xgdf<$dxx`a$gd:$dxx`a$Lq\qlqqqqqqs sssttttttt,u.u@uǸ֩p]pK9K"hghg5CJ\aJmH*sH*"h:h:5CJ\aJmH*sH*%hvhvB*CJaJmH*phsH*hvB*CJaJmH*phsH*hF3hf<mH*sH*h t2hBXCJaJmH*sH*h t2hfCJaJmH*sH*h:hvCJaJmH*sH*hF3hF3CJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*hM9CJaJmH*sH*h>Geh=PCJaJmH*sH*h>GehvCJaJmH*sH*@udufuhurutuvuuuuuuuu"v$v.vXv~n^O~@1ht{ht{CJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*h]Eh]ECJaJmH*sH*h]Ehg5CJaJmH*sH*h]Ehv5CJaJmH*sH*#h]Eh]E5@CJaJmH*sH*h]Eh]E5CJaJmH*sH*h t2hBX5CJaJmH*sH*hvhv5CJaJmH*sH*hv5CJaJmH*sH*hv5CJ\aJmH*sH*"hvhv5CJ\aJmH*sH*"hgh:5CJ\aJmH*sH*huuvRw4yz|T~rZhd̆R~ȍ$dx`a$gd$dx`a$gdV$$dx`a$gdY&$dx`a$gdb $dx`a$Xv~vvvvvvvv"w$wPwRwVwXwwwww2y4y8y³³ѡn`N``= h]Eh]E@CJaJmH*sH*#h]Eh]E5@CJaJmH*sH*hv@CJaJmH*sH* h*h]E@CJaJmH*sH* hM9h]E@CJaJmH*sH* hM9hM9@CJaJmH*sH*#hM9hM95@CJaJmH*sH*h*hLUCJaJmH*sH*h*h]ECJaJmH*sH*h]Eh]ECJaJmH*sH*hoShgCJaJmH*sH* hvhv@CJaJmH*sH*8y:yyyyyyyzzzzzzz{{ |*||||||}Ðq`OO@h]Eh'CJaJmH*sH* h'h'@CJaJmH*sH* h'h]E@CJaJmH*sH* hvhv@CJaJmH*sH*hv@CJaJmH*sH* h]Eh]E@CJaJmH*sH* hvhv@CJaJmH*sH* h]Eh]E@CJaJmH*sH*h]E@CJaJmH*sH*#h]Eh]E5@CJaJmH*sH*h]Eh]ECJaJmH*sH*hv@CJaJmH*sH*}} }}} }"}}}T~X~Z~~~~~~~,DpRdnpν߯p^#h'h'5@CJaJmH*sH*h]Eh'CJaJmH*sH* h'h'@CJaJmH*sH* hvhv@CJaJmH*sH*hv@CJaJmH*sH*h'@CJaJmH*sH* h]Eh'@CJaJmH*sH* h'h'@CJaJmH*sH*h'@CJaJmH*sH*#h]Eh'5@CJaJmH*sH*pr|~ nμ௟}l[J;hIhCJaJmH*sH* hIh@CJaJmH*sH* hIhv@CJaJmH*sH* hIhb@CJaJmH*sH*h'h'5CJaJmH*sH*#h]Eh'5@CJaJmH*sH*h]Eh'5CJaJmH*sH*h'5CJaJmH*sH*#h t2hBX5@CJaJmH*sH*#hvhv5@CJaJmH*sH*hv5@CJaJmH*sH* h'hv@CJaJmH*sH*npЂ҂V`rvͼp_QE6hF!;hF!;CJaJmH*sH*hvCJaJmH*sH*hv@CJaJmH*sH* hY&hY&@CJaJmH*sH*hihCJaJmH*sH*h?BMhCJaJmH*sH*hCJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* hLUhLU@CJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* hIh@CJaJmH*sH* hIhv@CJaJmH*sH* hIh@CJaJmH*sH*fhDFNĸӬp_N?.N hIh@CJaJmH*sH*hIhCJaJmH*sH* hIh@CJaJmH*sH* hIhb@CJaJmH*sH*h-tihV$CJaJmH*sH*hV$h-tiCJaJmH*sH*h-tihY&CJaJmH*sH*h-tih-tiCJaJmH*sH*h-tiCJaJmH*sH*hbCJaJmH*sH*hbhbCJaJmH*sH*hY&hY&CJaJmH*sH*h99qh>GeCJaJmH*sH*h t2h CJaJmH*sH*Nąƅօ2:пޠ~m\K=h'@CJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* h99qh>Ge@CJaJmH*sH* h t2h @CJaJmH*sH* hIhI@CJaJmH*sH*hI@CJaJmH*sH* h t2hRb@CJaJmH*sH* h*h[@CJaJmH*sH*h[@CJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* hIhv@CJaJmH*sH*:<>@BPR`dnprvʆ̆҆ͼobRC7hbCJaJmH*sH*h*h[CJaJmH*sH*hDkhb5CJaJmH*sH*hDk5CJaJmH*sH*hLUhLU5CJaJmH*sH*hLUhb5CJaJmH*sH*h t2hBX5CJaJmH*sH*hvhb5CJaJmH*sH*hb5CJaJmH*sH* h99qh'u@CJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* hh@CJaJmH*sH* h'h'@CJaJmH*sH*&(*TZ\ԉ028:PRXnŠ徯sdSDhkh[CJaJmH*sH* hbh[@CJaJmH*sH*h t2hRbCJaJmH*sH*h*h[CJaJmH*sH*h*hbCJaJmH*sH*h*hICJaJmH*sH*h t2hR3CJaJmH*sH*h 7h 7CJaJmH*sH*h 7CJaJmH*sH*h9CJaJmH*sH*h9h9CJaJmH*sH*hbCJaJmH*sH*hDkhDkCJaJmH*sH*ŠĊ̊"XZdfxôޔzk\MM>hb5@CJaJmH*sH*h*h!XfCJaJmH*sH*hk?dhk?dCJaJmH*sH*hIhICJaJmH*sH*hICJaJmH*sH*h[@CJaJmH*sH*hkh[CJaJmH*sH* h*h[@CJaJmH*sH*hhh[CJaJmH*sH*h*h[CJaJmH*sH*h[CJaJmH*sH* hbh[@CJaJmH*sH*h*h[5CJaJmH*sH**F|~Ԍ֌،̺sbSC2$hv@CJaJmH*sH* hhhh@CJaJmH*sH*hDkhDk5CJaJmH*sH*hkhkCJaJmH*sH* hbhv@CJaJmH*sH* hbhb@CJaJmH*sH*#hDkhv5@CJaJmH*sH*hLUhh5CJaJmH*sH*&hbhv5@CJ\aJmH*sH*#hbhb5@CJaJmH*sH*hb5@CJaJmH*sH*#h t2hBX5@CJaJmH*sH*#hvhb5@CJaJmH*sH* Rčƍȍп򿮠~m[I:hv5CJ\aJmH*sH*"h~h5CJ\aJmH*sH*"h*hk5CJ\aJmH*sH* h t2hBX@CJaJmH*sH* h t2hh@CJaJmH*sH* h~h~@CJaJmH*sH*h9m@CJaJmH*sH* ht{hd_@CJaJmH*sH* h9mh9m@CJaJmH*sH* h t2hRb@CJaJmH*sH* hu)hu)@CJaJmH*sH*hv@CJaJmH*sH*ȍʍ̍΍Ѝҍԍ֍؍ڍ܍ލ$&t$x7$8$H$`a$$x7$8$H$a$gd` $xxa$gd`$xxa$ $dx`a$"$248t^`nоЬ{l\{L{l=l=lhvCJaJmHo(sHh*h5CJaJmH*sH*hv5CJaJmHo(sHhvhvCJaJmH*sH*hvhv5CJaJmH*sH*"h t2hBX5CJ\aJmH*sH*hv5CJ\aJmH*sH*"hhv5CJ\aJmH*sH*"h*h`5CJ\aJmH*sH*"hh5CJ\aJmH*sH*hvCJaJmH*sH*"hvhv5CJ\aJmH*sH*tvxԑ֑ :<Xn| $$$Ifa$$ n$Ifa$ $$$@&Ifa$ $$$1$Ifa$ $$$1$@&Ifa$ $$Ifa$ $d`a$$dxx`a$$x7$8$H$`a$ $dx`a$nrtvxԑ֑ 8:<lnԒؒڒܒôëôvvncXPLPLPhKdjhKdUhBX5CJ\aJh5CJ\aJhvCJaJhv5CJOJQJ hv5CJ hv5!hv5@CJOJQJmH*sH*hv5@CJmH*sH*hv5mH*sH*hv5CJOJQJmH*sH*hv5CJmH*sH*hvmH*sH*hvCJaJmH*sH*hvhvCJaJmH*sH*h*h`CJaJmH*sH*nԒ֒ؒEkd.$$If\F"% 044 la5 $$Ifa$ $$$Ifa$ $$$@&Ifa$ؒڒܒޒ @BDFG$$dxx`a$gd: $d`a$ 8:<>@BDFȽhBX5CJ\aJhvhk?dhk?dmHnHu hICJjhICJUhIjhIUjhKdUhKd6&P 1h:p. A!"S#7$7% $$If!vh5H5P#vH#vP:V s 6P5H5P22 l34 a$$If!vh5H5P#vH#vP:V 0 6P5H5P22 l34 a$$If!vh55 55 #v#v #v#v :V 055 55 / a5b 6666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tH@`@ NormalCJ_HaJmH sH tH N@N Heading 1a$$$@&OJPJQJaJ6R@R Heading 3a$$$@&CJOJPJQJaJ5`@` Heading 6a$$8$7$$@&H$B*`JphCJPJaJ5DA`D Default Paragraph Font^i@^ Table Normal(:V 44l44l (k (No List .). Page NumberN/N Balloon Text CharCJOJQJ^JaJ(( normal-hP "P Balloon TextCJOJQJaJmHsHtH>2> HeaderG$ 9r CJaJ4 @B4 Footer !hCRh Body Text Indent%da$$<7`7 CJaJDbD List Paragraph m$^PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .. \ X 4 $d( *z+$.04nfilLq@uXv8y}pnN:ŠnF "#$&()*+,-/012JKLNOQRSTUVWXYZ[\^`c* V)qhuȍtnؒF!%'.MP]_ab!f S s>@ (  ^ Text Box 3S"? ( pB S , !Line 2#" ?pB S , !Line 2#" ?pB S , !Line 4#" ?B S ?CJ.x6 tstz t ypdieu_2dieu_3dieu_5chuong_3Rq%.S%-.T||rr.uu.9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region #147;CGILRvyz}$(./04=?IQRTVY[_elqsuxy{} $&(+IMOSTWeijmtw}*+56@BKNORdflqsvx{} "$+/INOXY[\bcfjmnqsvw{} ),-0146:>ABEFHX[\^`dhkmqsvwy} %+58;>?ACGSW_abgpt| !>HLRV_anqrtz}~!$&(+,/18=@KMUW\^gjls   $ & ) * , - / 7 < @ F O Q [ a c f g k l n x z { }   " % ' + - 0 3 6 7 9 H J K N P S X [ ^ ` b e f i n q s v   " % * 0 5 8 B D L N S U ^ ` c i ~     $ ' ( * 2 8 : = @ C E H K P R U W Z ^ b c g h k r y |    ( + / 3 4 8 = ? A D K N T W X Z \ _ ` d f i y |  "+-68MORUWZ]adiknrvwz !+/79>@ILVZinoqtwy| #&*-178:=@FIKNOQSWZ]_bdhqtux} !$+2;=GKSVWZ[agjkmnpvy (*36:=>@ACEHJNRUWZ\_cgjny|} !"%(+/23:BEOSY\ehilqswyz}#&-468ACDGHJUXZ]knqvy~ #&)/14BEIJRTZ]^abervwz} "$%(,/6=?EFHTXY]^`hklopv|!$;>PS]abefhntx{} &,0358;@CENTVYgjkoqty~  "%02<ACFJOTWZ^fl}"$03=@RU`cdghjknptx{}  !#.3689=>AEHRVcdpt &*+-589<ILMOPRX[aceinqtw{~*-478;MOUWcegjpqsvxy '*1469@CDHMPVZ`cehilnqsvx{| !#&+-/37:;>FIMdehnpqtxz   ! $ ' * / 5 > @ J L P U W Z [ ^ ` b c f h l u w !! !!!!8!;!A!D!F!H!K!O!P!R!^!a!c!e!h!l!m!o!q!t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" """2"5";"=">"A"C"G"P"R"\"a"b"f"g"k"l"o"u"x"{"""""""""""""""""""""""""""""""## # # #######1#4#7#;#E#G#I#N#P#R#S#V#X#\#e#g#q#v#y#|#}##########################$$$ $$$#$%$&$)$+$/$8$:$D$K$Q$T$U$Y$Z$]$_$a$d$h$i$k$m$p$}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % %%%%%%$%(%1%5%>%@%A%F%N%P%S%W%X%Z%^%b%c%e%f%i%x%z%}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& & &&&&&'&,&6&8&:&A&B&F&G&J&N&P&R&U&V&Y&b&e&g&k&l&o&u&x&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ' '''#'$'/'4'5'7'9'<'B'G'M'Q'Z'\'g'h'j'k'q's't'w'y'}''''''''''''''''''''''''''''''''''(((( ( (((((( ("($('(((+(,(.(9(@(I(K(U(V(Z(\(g(n(w(y((((((((((((((((((((((((((((((((()) ) ) )))))))),)2)5)7):)@)C)N)P)Z)^)_)b)t)v)z)|)~))))))))))))))))))))))))))))))*** * ****$*'*(***6*<*E*G*Q*V*\*_*`*e*f*i*l*o*q*u******************************+++++++"+$+.+0+1+3+A+E+N+P+Z+`+k+n+r+v+w+z+{+~++++++++++++++++++++++++++++,,, , ,,,, ,",%,*,0,>,@,P,T,U,W,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------#-'-0-3-5-9-=-@-B-G-I-L-M-P-R-U-V-Y-j-k-t-w-x-{--------------------------. .e.e.h.h.u....78BDQ'(IMklRS9:gh*+fg$>GHkl./ij# $ 7 8 h i   `a12YZGHmnIJ \])*pqM]ghK L !!1"2"F#G#$$%%%%7&8&&&&&#'$'g'h'!("(U(V(****.+/+++++,,),*,F-G-a-b------------. .e.g.h.j.k.m.n.p.q.t.u..>H/++--..'.3.O.d.e.g.h.j.k.m.n.p.q.t.u...IIQQ<> ""r+r+].]._.d.e.e.g.h.h.j.k.m.n.p.q.t.u..UVUV.UVr=SJU=Vi^m~f~[3AF~Kjk 67 7)8>9]9A:C:F!;F;Gi;3<=<=IQ>T>?bg?g?&@@@S@l\@QAuA BHC~C?Ds9E]EzcFlFG`G;HI2J4M?BMM,N/O=P[ePBQwQXSz]S4S0TDTULUTUdUoKV^VfV0&W Xp6XBXLX[ YTHYxZ[*[w[T\8[\}\]O]h]_P_d_`#`<(`Rb[c5ccck?dKd>Ge!Xfnfgoga)h-ti{jljkkDkWlblm9m(noyjo>Jplpyp99q{q\r3su'uUu8{wP xXx y%y2yYy=z?zA{ws{t{*|~|~~R,~-LABTKc} Rpi02{RmKOk8s)(A6@ScH^7hPv%B9B^iT[&,i' N 5M h,w.wqoaorcSo(gQsseA|)~."Z3cWX__ A^iJ#YXgy| Mk"YMGyISV"*0a f!O&N WvXzIEbQlR'> {|[B zi '\jPp:DK[ 06SX$+8?g1=ftuiJd0y6{"39ai9HV9r7>]s'mv5~.=S NaooFPgg+M+v 4e VJG_ M}flW8`oSbf<<B{ R3k]wTg^T'5.rn*G\!Idy7wXA{h / z/HF,t~*Ex+_-l1o1R9Z;Ct[G H<@IIJzYP2eRS3VQXjYYG[?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@Data e1TablemrWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q