ࡱ> gjf[ jbjbj 8tΐΐ0>\\8;<w\: @@@$!~$)"@K!!!8!!!!*]f! 0: !J%J%!J%!p@T!b n@@@@@@: J%@@@@@@@@@\ e: C quan, n v c thm quyn qun l CBCC: Vin KSND tnh Ph Yn. C quan, n v s dng CBCC: ................................................................................................ PHIU B SUNG L LCH CN B, CNG CHC (T thng/ nm & /& & n thng/ nm & ./& & .) 1) H v tn khai sinh (vit ch in hoa): ...................................................................................................................................................... 2) Ngy thng nm sinh:................................................................................................................................. Gii tnh (Nam/n).................................. 3) Chc v (chc danh) hin ti:................................................................................................................................................................................................. (V chnh quyn, ng, on th, k c chc v kim nhim) 4) Ngch cng chc (vin chc): .................................................................................................................., M ngch: ................................................. 5) Bc lng: .......... , H s: ............. Ngy hng ........../............./..............., Ph cp chc v: ...................... Ph cp khc: .......................... 6) Ngy vo ng cng sn Vit Nam: .................../..................../ ..........................., Ngy chnh thc: .............../............../................................. I. THAY I V CHC DANH, CHC V, N V CNG TC (ch k khai nhng thay i hoc b sung v chc danh, chc v, n v cng tc so vi thi im trc) T thng, nm n thng, nmChc danh, chc v c b nhim, bu c, iu ng, min nhim (trong ng, chnh quyn, on th, t chc ca nc ngoi hoc lin doanh vi nc ngoi), thay i v ni dung cng vic, n v cng tc, danh hiu c phong tng...................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ II. O TO, BI DNG NNG CAO TRNH CHUYN MN, NGHIP V (ch khai b sung sau khi kt thc kha o to, bi dng) C s o to, bi dngChuyn ngnh o to, bi dngThi gian o to, bi dngHnh thc o to, BDVn bng, chng ch ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ..../........ - ....../......... ..../........ - ....../......... ..../........ - ....../......... ..../........ - ....../......... ......................... ......................... ......................... ......................... ....................... ....................... ....................... ....................... Ghi ch: Hnh thc hc: Chnh qui, ti chc, chuyn tu, bi dng ... ; Vn bng: TSKH, TS, Ths, c nhn, k s .... hoc chng ch III. KHEN THNG (ch khai nhng pht sinh mi)............................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... IV. K LUT (ch khai nhng pht sinh mi).......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... V. I NC NGOI (T 06 thng tr ln tnh t ngy ....../....../........ n ngy ....../..../....... . i nc no? lm vic c quan, t chc no? Ni dung cng vic) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... VI. TNH TRNG SC KHO (thi im hin ti)......................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... VII. V KINH T BN THN (nh , t (t lm, mua, c cp, tha k) v ti sn c gi tr ln khc theo quy nh ca php lut (ch khai nhng pht sinh so vi thi im trc ): ......................................................................^|   > B D J L N P | ~ ɴɤzm]mzm]mzNCh>h>OJQJh>h>CJOJQJaJh>h>56OJQJaJh@w56OJQJaJh>h>6OJQJaJh>h>OJQJaJh>h>CJ$OJQJaJ$h>h>5CJ$OJQJaJ$(jh>h>OJQJUmHnHuh>h>CJOJQJhF75CJOJQJaJh>h>5CJOJQJaJh>h>CJOJQJ N P n 4VH$(($Ifa$gdU $(a$gdF7 $d(a$gdF7$d((a$gdF7 $<<a$gdF7$a$gd> $a$gd>gd>gd> ( l n TVr&FvFHYZ׿׿׵׿׿׿׿׿䎿׎ׁwhF7CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>5OJQJh>h>5CJOJQJh>CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>OJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJaJh>h>CJOJQJ,6Z~vO($$Ifa$gdU$$Ifa$gd>Pkd$$Ifl40)L#4 laf4ytU 0!p!!!rrff $$Ifa$gdU$<$Ifa$gdU $(a$gdF7$a$gd>Pkd$$Ifl40)L#4 laf4ytF7$$Ifa$gdF7$$Ifa$gd> p!!!!!!""##&#&$($|$$%%W%X%q%s%%%%%&&&z&~&&&&''>'@'****˱˱˱澉~shK5CJOJQJh/5CJOJQJh/gCJOJQJh>h>6CJOJQJh>h>6>*CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>5CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJ+!!!!""I"J"""""nbbbbbbb $$Ifa$gd>kd$$Ifl4r: ~ u%*C D4 lacf4ytU $$Ifa$gdU "$#%#&#{#|###'$($}$~$$$$$$$$%%!%"%<%=%W%X%$($Ifa$gd> $$Ifa$gd>X%r%s%%%%%%%%%%`kd$$Ifl4r: ~ u%*C D4 lacf4yt&{$($Ifa$gd> $$Ifa$gd> %&K(R)S)***2,3,;-<-...//0022335$a$gd/ggd/g$a$gd/g$a$gd>gd> $xa$gd>gd>****+1,2,3,;-<-...../00224.404X4P557828n9r9:TTTUUVVVöͩ͛ͩͩ͛z͎xnndh2l*CJOJQJh2l*CJOJQJUhF7CJOJQJhUCJOJQJh>h>CJOJQJh>h>5CJOJQJh>h>CJOJQJh>hO#cCJOJQJh>CJOJQJh>h>CJOJQJhg8CJOJQJaJh>h>CJOJQJaJh>h>OJQJ'56677r9t9TTUUVVWW`YbYZZ[[\\]]___gdlgd/g$a$gd/g................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... VIII. V GIA NH: (k khai nhng pht sinh mi v s lng v hon cnh kinh t, chnh tr ca cc thnh vin trong gia nh (b m, v, chng, cc con, anh ch em rut ...) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... IX. NHNG VN KHC CN B SUNG:.......................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................., ngy ........ thng 01 VWX&X(X^Y`YbY___cccccdhhhhh6h8h:hFhHh󡓡vf\REh\Fh\FCJ OJQJh\FCJOJQJh>CJOJQJh\Fh>6CJOJQJaJh\Fh>5CJOJQJaJh@w6OJQJaJUh[h n6OJQJaJh>h>6OJQJaJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJaJh>h>5CJOJQJh>h>CJOJQJh>h>CJOJQJ_``aabbcch8h:hh@hBhDhFhHhJhhhhhh $$Ifa$gdWO$$If]a$gdWO$a$gd>$a$gd/gnm 2017 Ngi khai b sung Ph Yn, ngy .......... thng ....... nm 2017 VIN TRNG L Trung Hng   Mu 4a-BNV/2007 ban hnh km theo Quyt nh s 06/2007/Q-BNV ngy 18/6/2007 ca B trng B Ni v S hiu cn b, cng chc: ................................ HhJhXhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiȺreUH@<@<@h] jh] Uh>h>CJOJQJh>h>5CJOJQJaJh@w5CJOJQJaJh>h>5CJ OJQJh>h>5CJ*OJQJh>h>5CJOJQJh>h>5CJOJQJaJh[hG4M6CJOJQJh>h>6CJOJQJh@w6OJQJaJh>h>6OJQJaJh[h n6OJQJaJh\Fh\F5CJOJQJaJhhhhhhhhhhiii i ijj !*$a$gdG4MTkd$$Ifl0z*ss t644 layt> $$Ifa$gdWOiii iiiiiijjjjj j"j$jZjjjjjjȸ}oh>h>6CJOJQJh1h_h> h>CJ h>CJhch:6CJh:6>*CJhU6h:>*CJaJh:h\Fh:6>*CJOJQJh\Fh:6>*CJOJQJh\Fh6>*CJaJh\FhU66>*CJaJjh] Uh] jj j"j$jjjjj$a$gdG4Mgd>gdcgd~6PP:p/g}. A!S"#7$% $$If!vh55L##v#vL#:V l4,55L#/ 4af4ytU$$If!vh55L##v#vL#:V l455L#/ / / 4af4ytF7$$Ifc!vh5C 5D555#vC #vD#v#v#v:V l4,5C 5D555/ 4acf4ytU$$Ifc!vh5C 5D555#vC #vD#v#v#v:V l45C 5D555/ / 4acf4yt&{P$$If!vh5s5s#vs:V l t65syt>^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D ^NormalCJOJQJ_HmH sH tH DA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List 4@4 Header !4 @4 Footer !jj 5^ Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] =1=@1t *VHhij"'268!"X%%5_hjj !#$%&(3798@( h 3 3"`? B S ?M1!e+=t TvqYYK}lcvSDbv1ytd/U6KbYlQP00@ K0K0gK0K0$!"`&`'`+`,C01 0@ D@&P@*X@.`@4l@8@X@^@hUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7& r.VnTimeqVnCentury SchoolbookTimes New RomanA BCambria Math"Vhb*#QgGFw)XFw)X!V4002QVHX?b2!xxMau bo sung ly lich, mau 2d.Ta Van Khieu, 469298, 17 Tran Phu, Hanoi,(VIF)Thanh AnOh+'0 0< \ h t Mau bo sung ly lich, mau 2d0Ta Van Khieu, 469298, 17 Tran Phu, Hanoi,(VIF)Normal Thanh An26Microsoft Office Word@[@]@Ctb@j ]fFw)՜.+,0 hp Ban To Chuc TWX0 Mau bo sung ly lich, mau 2d Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdehilRoot Entry FF-]fkData ;1TableCJ%WordDocument 8tSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^MsoDataStore#]f*]fSVQ4JYEEVY0NOGGEQ==2#]f*]fItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q