Thứ Bảy, 23/01/2021 05:22 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức cán bộ của VKSND tỉnh Phú Yên
Thứ Hai, 13/07/2020 15:21 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả, chính vì vậy trong nhiều năm qua, Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh đã nổ lực, cố gắng, tích cực tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện chủ động triển khai đồng bộ các khâu công tác: quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ... đúng quy định, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức cán bộ.


Đột phá trong công tác điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ


Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong công tác luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ, nhất là tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trẻ có triển vọng, giúp cán bộ, công chức tiếp xúc nhiều lĩnh vực công tác, địa bàn khác nhau để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao bản lĩnh công tác, phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, năm 2017 Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tỉnh xây dựng 03 Kế hoạch về công tác cán bộ (Kế hoạch số 26-KH/BCSĐ về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của VKSND tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức VKSND tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ về thực hiện việc bố trí Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương). Với nổ lực trong triển khai, thực hiện, kết quả đến nay, 100% Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương; theo thống kê trong 5 năm qua, VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành luân chuyển 2 trường hợp, điều động 93 trường hợp. Đặc biệt, thông qua công tác điều động, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, Phòng Tổ chức cán bộ đã kịp thời tham mưu Lãnh đạo Viện biệt phái 07 Kiểm sát viên để trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề ra hướng giải quyết một số vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài và thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo VKSND tỉnh phân công. Đây là sự đổi mới mang tính đột phá nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nhất là việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc tồn đọng trong thời gian dài.


Đi đầu trong công tác sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND tỉnh


Thực hiện chủ trương của Đảng và của Ngành về kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc, năm 2018, Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Phú Yên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, tháng 10/2018 đã được VKSND tối cao quyết định cho sáp nhập Văn phòng tổng hợp và Phòng Thống kê tội phạm - công nghệ thông tin. Từ tháng 2/2020, tiếp tục sáp nhập Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy và trật tự xã hội với Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Thanh tra với Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Sau khi nhập, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên còn 07 đơn vị cấp phòng (giảm 4 đơn vị cấp phòng). Phòng Tổ chức cán bộ đã kịp thời tham mưu việc phân bổ biên chế, cơ cấu lãnh đạo và các chức danh tư pháp đảm bảo hợp lý ở đơn vị cấp phòng, cấp huyện và ở từng lĩnh vực công tác.


Nhiều khâu công tác Tổ chức cán bộ tiếp tục được đổi mới, đạt chất lượng, hiệu quả 


Việc nhận xét, đánh giá công chức và người lao động đã có sự đổi mới, chuyển biến tích cực, đảm bảo khách quan, thực chất, công bằng, toàn diện và đúng quy định. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện công khai và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện, có chuyển biến mạnh mẽ và sự đồng thuận, thống nhất cao đem lại hiệu quả trong công tác cán bộ. Công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 được triển khai thực hiện kịp thời, giúp chủ động về nguồn cán bộ bổ nhiệm. Việc chọn, cử công chức tham gia các lớp, chương trình đào tạo theo Kế hoạch của Ngành và địa phương đạt chất lượng, hiệu quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác tuyển dụng, thi tuyển chức danh tư pháp, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kết hôn, sử dụng cán bộ và phát triển đảng viên. Các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức và người lao động được tham mưu, triển khai, thực hiện kịp thời như nâng lương, thâm niên nghề... cập nhật, bổ sung đầy đủ các tài liệu, thông tin vào hồ sơ công chức, phần mềm quản lý nhân sự và quản lý chặt chẽ hồ sơ công chức trong Ngành.


Trong quá trình công tác, Phòng Tổ chức cán bộ luôn không ngừng đổi mới đề ra các giải pháp, xây dựng nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến VKSND tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đủ về số lượng, đảm bảo về chât lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Với những kết quả đã đạt được, Phòng Tổ chức cán bộ đã có 6 năm liền (năm 2014 đến năm 2019) đạt tập thể lao động xuất sắc, trong đó năm 2014, 2016, 2017, 2018 là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.


Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo cụ thể, sâu sát, kịp thời và thường xuyên của Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh; sự phối hợp của lãnh đạo phòng, lãnh đạo VKSND cấp huyện, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, học hỏi, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên để mang lại kết quả thiết thực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.


Từ những kết quả đạt được, Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên rút ra bài học kinh nghiệm sau:


Thứ nhất, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ; phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ để tăng cường chỉ đạo đạt hiệu quả.


Thứ hai, gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác quản lý, sử dụng, đánh giá, nhận xét cán bộ, chủ động quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm, không để hẫng hụt, bị động về nguồn cán bộ; kịp thời phát hiện những người có đức, có tài, có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.


Thứ ba, trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải luôn bảo đảm sự hài hòa, hợp lý; đó là việc hài hòa giữa kế thừa và phát triển; giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa “đức” và “tài”; giữa bằng cấp và năng lực thực tiễn; giữa siết chặt kỷ luật, kỷ cương với tạo môi trường để cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo.


Thứ tư, chú trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, quan tâm xây dựng, nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực, công tâm, khách quan, trách nhiệm, có trình độ năng lực tham mưu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.


Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm trong công tác Tổ chức cán bộ, tin rằng VKSND tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.


Hồng Loan - Phan Đầm

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 18/01/2021: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

07h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQCSĐT Công an tỉnh.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát, Lãnh đạo Viện nghe Đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra Phòng 9 (mời Lãnh đạo Phòng 1; cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 9, Thanh tra dự).

 

Thứ 3, 19/01/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND H. Tuy An.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND TP. Tuy Hòa.

 

Thứ 4, 20/01/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

13h30:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND H. Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND H. Sông Hinh.

 

Thứ 5, 21/01/2021: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND TX. Sông Cầu.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND H. Tây Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND TX. Đông Hòa.

 

Thứ 6, 22/01/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và PCVP PT tặng quà Tết tại huyện Sơn Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND H. Sơn Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại VKSND H. Phú Hòa.

 

Thứ 7, 23/01/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Trại giam Xuân Phước.

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 24/01/2021:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
17
Hôm nay
218
Tháng hiện tại
38942
Tổng lượt truy cập
5126450
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.