Thứ Bảy, 15/12/2018 19:38 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên: 07 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Thứ Năm, 01/02/2018 09:45 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Ngày 31/01/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2015-2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên đã vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017”. Đây là năm thứ 7 liên tục, Đảng bộ VKSND tỉnh đạt được danh hiệu này.Đồng chí Ngô Bá Lánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen
cho Đảng bộ VKSND tỉnh và các Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017


Năm 2017, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo đúng Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết Tỉnh ủy Phú Yên, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 của VKSND tỉnh Phú Yên.


Đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng... Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các bộ luật, luật mới liên quan đến tư pháp; các nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…


Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo Luật tổ chức VKSND năm 2014; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; xây dựng đơn vị, ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”...


Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2016; thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghiệp vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu của VKSND tối cao.


Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐUK ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối.


Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể; từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của chi bộ, Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm.


Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 05/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công; Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính”…


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, cá nhân từng đồng chí ủy viên trong BCH Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình, nâng cao lập trường chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn và phát huy đoàn kết trong tập thể BCH, thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc có hiệu quả và năng động hơn; chất lượng tự phê bình và phê bình có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đảng bộ VKSND tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đề cao và phát huy dân chủ trong sinh hoạt đi đôi với tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...


Tập thể Đảng ủy và cán bộ, đảng viên luôn trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào; có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; có tinh thần đoàn kết; tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm và triển khai và thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị…


Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; có kế hoạch và phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng đúng quy trình, thủ tục. Trong năm 2017, đã hoàn thành hồ sơ đề nghị kết nạp 05 đảng viên; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định kết nạp 04 đảng viên (vượt chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao 02 đảng viên).


Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm.Tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ… Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, tiến hành trực tiếp kiểm tra, giám sát các chi bộ triển khai quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị, của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...


Phối hợp với Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện tốt mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBND địa phương thăm, tặng 60 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn; phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua nội chính tặng bò giống cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Hòa, Phú Hòa; tặng máy vi tính cho UBND và các phòng, ban xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa…


Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật giaxây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động. Năm 2017, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội luật gia, Hội cựu chiến binh đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc.


Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên tặng giấy khen và công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017.Đồng chí Hồ Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh (thứ hai từ phải sang)
nhận giấy khen


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã tiến hành tổng kết công tác thanh niên của Đảng giai đoạn 2015-2017, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Với thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thành niên, đồng chí Hồ Minh Tâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã được Đảng ủy Khối tặng giấy khen.


OANH KIỀU - NGỌC THẢO
(Ảnh: Trần Huy)

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
24
Hôm nay
922
Tháng hiện tại
17294
Tổng lượt truy cập
3673538
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.