Thứ Ba, 19/06/2018 04:08 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên: Đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 06 năm liên tục
Thứ Hai, 13/02/2017 08:43 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Ngày 10/02/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tại Hội nghị, Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên đã vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. Đây là năm thứ 06 liên tục, Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên đạt được thành tích này.


 


Năm 2016, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng ngành theo Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết Tỉnh ủy Phú Yên, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.


Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 là “Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; triển khai thi hành tốt Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”...Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo VKSND tỉnh triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2012/QH13 của Quốc Hội. Tích cực đổi mới về tổ chức và hoạt động, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành.


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Việc xây dựng kế hoạch, triển khai học tập các chuyên đề đảm bảo sáng tạo, hiệu quả; đã chủ động phân chia các nội dung của chuyên đề theo từng tháng trong năm để chỉ đạo thống nhất việc học tập trong các chi bộ.


Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân…


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, cá nhân từng đồng chí ủy viên trong BCH Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình, nâng cao lập trường chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn và phát huy đoàn kết trong tập thể BCH, thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc có hiệu quả và năng động hơn; chất lượng tự phê bình và phê bình có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đảng bộ VKSND tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đề cao và phát huy dân chủ trong sinh hoạt đi đôi với tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...


Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, cơ quan. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐUK ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối. Nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Sinh hoạt chi bộ luôn thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


Đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt tỷ lệ cao; không có đảng viên bỏ sinh hoạt đảng. Việc thực hiện chất vấn trong sinh hoạt cấp ủy theo đúng Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị. Tiến hành sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 15/5/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hàng quý, các chi bộ đều xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy phân công Đảng ủy viên trực tiếp tham dự, chỉ đạo và nhận xét, đánh giá quá trình tổ chức sinh hoạt của các chi bộ.


Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm và triển khai và thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị…Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; có kế hoạch và phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng đúng quy trình, thủ tục. Kết quả, năm 2016 đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối xét, kết nạp 03 đảng viên; đã tổ chức kết nạp 04 đảng viên mới (trong đó có 03 đảng viên đề nghị kết nạp từ năm 2015).


Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ…Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, giao cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành trực tiếp kiểm tra, giám sát các chi bộ triển khai quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị, của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...


Phối hợp với Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện tốt mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; thăm, tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Eatrol, huyện Sông Hinh và tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn của hai xã.


Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia, Ban nữ công xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động. Năm 2016, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Chi hội luật gia, Hội cựu chiến binh đều được xếp loại vững mạnh; trong đó Chi đoàn VKSND 
tỉnh được Trung ương Đoàn tặng Cừ thi đua xuất sắc.


Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 theo đúng Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 16/10/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy đã xét, công nhận 07/07 Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh năm 2016, trong đó có 02 Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xét, công nhận 43/43 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


NGỌC THẢO - THANH TÙNG

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 18-06-2018:

07h00:

Chào cờ và nghe các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Tâm - PVT nghe Phòng 3 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 12 báo cáo kết quả giải quyết đơn.

 

Thứ 3, 19-06-2018:

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự diễn tập PH tại Đông Hòa, Phú Hòa (02 ngày).

08h00:

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 11 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Sông Hinh.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 3 họp tại Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 1 báo cáo kết quả giải quyết đơn.

 

Thứ 4, 20-06-2018:

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự họp tại TAND tỉnh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra thanh tra tại VKSND cấp huyện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 3 họp tại Công an tỉnh.

 

Thứ 5, 21-06-2018:

08h00:

- Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSNDTC.

 

Thứ 6, 22-06-2018:

07h45:

- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2018; Hội nghị về công tác cán bộ; Hội  nghị tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND (2007-2017).

 

Thứ 7, 23-06-2018:

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (tại Tỉnh ủy).

Phân công trực nghiệp vụ.


Chủ nhật, 24-06-2018:

Phân công trực nghiệp vụ.

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
33
Hôm nay
97
Tháng hiện tại
14540
Tổng lượt truy cập
3421586
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.