Thứ Hai, 23/07/2018 14:36 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, xây dựng Ngành kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh phải đi từ “ cái gốc của mọi công việc” là cán bộ
Thứ Tư, 26/07/2017 14:35 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google
   

LÊ TRUNG HƯNG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng


Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên


Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành kiểm sát nhân dân để cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan và của địa phương.Đ/c Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
trao giải nhất tập thể cho Văn phòng tổng hợp tại Hội nghị tổng kết và trao giải
cuộc thi viết tìm hiểu các phương châm và lời dạy của Bác Hồ
đối với người cán bộ kiểm sát


Quán triệt và thực hiên nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, của Tỉnh ủy Phú Yên và các cấp ủy Đảng, VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các giai đoạn 2017- 2021 và 2021-2026; ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức và người lao động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh xác định việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; bố trí Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức là những công tác gặp nhiều khó khăn song không phải không làm được; phải nghiêm túc thực hiện và thực hiện quyết liệt trong năm 2017- coi đây là khâu mấu chốt, quyết định trong công tác xây dựng Ngành...Từ đó, tháng 3/2017, Ban cán sự đảng đã xây dựng 3 Kế hoạch trọng tâm về công tác cán bộ, gồm Kế hoạch về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; Kế hoạch thực hiện việc bố trí Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương. Tổ chức hội nghị trực tuyến VKSND hai cấp tỉnh và huyện để quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức.


Điểm nổi bật của VKSND tỉnh Phú Yên trong thời gian qua đó là lãnh đạo và cán bộ, công chức VKSND tỉnh và các VKSND huyện, thị xã, thành phố đã duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương và việc không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tính đến nay, có 5/9 Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương. Trong năm 2017, VKSND tỉnh sẽ tiến hành điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, đảm bảo chỉ tiêu trên 70% Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương và sẽ thực hiện bố trí sắp xếp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ một chức vụ đã quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, đơn vị.Đ/c Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp
 


Quán triệt sâu sắc yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng thời cũng khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác này, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, sâu rộng đảm bảo công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành thận trọng, chu đáo đảm bảo quy trình. Trong 06 tháng đầu năm 2017, VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác và điều động 13 trường hợp; luân chuyển 3 trường hợp. Dự kiến, từ nay đến năm 2021, có 12 đồng chí thuộc diện luân chuyển, trong đó có 6 đồng chí dưới 45 tuổi, 6 đồng chí trên 45 tuổi nhưng còn thời gian công tác ít nhất 02 nhiệm kỳ.


Việc quán triệt và thực hiện tốt công tác nhận xét đánh giá cán bộ, công chức đã làm cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Ngoài đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức theo định kỳ, VKSND hai cấp tỉnh và huyện cũng đã tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, nâng ngạch…


Công tác quy hoạch cán bộ được rà soát điều chỉnh, bổ sung hàng năm; đảm bảo các bước trong quy hoạch được tiến hành chặt chẽ, khoa học, mở rộng dân chủ, công khai, tạo ra động lực mới trong công tác cán bộ, được cán bộ.Đồng thời, bám sát các quan điểm, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo các bước trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của VKSND tỉnh Phú Yên được thực hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền, công tâm và trách nhiệm. Cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đã phát huy vai trò, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.Đ/c Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp


Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm. Viện KSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch số 94/KH-VKS-P15 ngày 26/5/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình triển khai, thực hiện, VKSND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của đơn vị tham gia học các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng do Ngành và địa phương tổ chức nhằm cập nhật những kiến thức mới; rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Trong năm 2017, VKSND tỉnh đã tổ chức thành công cuộc thi viết tìm hiểu phương châm“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” của VKSND tối cao, gắn với phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” của Tỉnh ủy Phú Yên và lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung các phương châm nói trên và lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát đến cán bộ, công chức trong VKSND tỉnh và các VKSND huyện, thị xã, thành phố; cuộc thi thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tự đào tạo, tự luyện, tự rèn, tự mình soi rọi lại chính mình; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức và chuyển biến sâu sắc về hành động, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp…, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; gắn việc thực hiện các phương châm và lời dạy của Bác Hồ với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.


VKSND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hàng tháng, tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKSND hai cấp tỉnh và huyện (trước đây tổ chức giao ban trực tuyến theo quý). Quản lý chặt chẽ các vụ án, vụ việc cấp ủy Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc; danh sách các vụ, việc tồn đọng; những vụ án có dấu hiệu oan, các vụ án đánh bạc, tham nhũng, hủy hoại rừng, các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, xét xử lại và các vụ, việc dân sự bị hủy để giải quyết lại… Khối đoàn kết nội bộ tiếp tục được củng cố và tăng cường; đảm bảo sự nhất trí, đồng thuận trong tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Viện, tất cả vì sự phát triển lớn mạnh của Ngành; mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp rất chân tình, thẳng thắn, vì mục tiêu chung đấu tranh phòng chống tội phạm; tất cả các kiến nghị của VKS đều được các cơ quan hữu quan trả lời; được cấp ủy Đảng tin tưởng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời.


Với những kết quả tích cực trong công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh và huyện đã có bước trưởng thành vượt bậc, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, cùng góp phần xây dựng Ngành kiểm sát nhân dân phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
28
Hôm nay
613
Tháng hiện tại
20385
Tổng lượt truy cập
3453453
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.