Thứ Năm, 24/09/2020 01:18 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Quyết tâm xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh
Chủ Nhật, 26/07/2020 06:24 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google
 

Huỳnh Ngọc Thanh

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh


Trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, kế hoạch… của cấp ủy cấp trên, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng hàng đầu, Đảng ủy đã phối hợp cùng với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tỉnh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, nhất là các vụ trọng án về kinh tế, chức vụ và những vụ án gây nhiều bức xúc ở địa phương; các vụ án Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính quan tâm, đôn đốc; không ngừng đổi mới, phát huy sáng kiến, đề ra nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 33-CT/TU ngày 08/5/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”, tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án,chú trọng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thuộc trách nhiệm của ngành, kiểm sát việc giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân.


Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy luôn quan tâm và không ngừng đổi mới phương thức và có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng, quán triệt thực hiện Quy chế làm việc, trong đó quy định rõ chế độ làm việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, mối quan hệ công tác…, coi trọng việc đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch, phát huy được trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu. Chú trọng thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng đó là: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Do đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.


Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề hàng năm. Hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cảm kết học tập và làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới.


Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đưa việc thực hiện các Nghị quyết và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể; từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Xác định rõ việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của chi bộ, Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII) là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm.


Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao,không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK của Đảng ủy Khốivề triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, hàng năm VKSND tỉnh đều phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn tại các xã Sơn Nguyên, Phước Tân, huyện Sơn Hòa và các địa phương khác trong tỉnh; năm 2019 phối hợp với Báo Công an TP Hồ Chí Minh xây dựng và trao tặng 01 căn nhà tình nghĩa cho gia đình anh La O Đồng trú tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa với số tiền 80.000.000 đồng…


Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hàng năm, thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua do VKSND tối cao, Đảng ủy, VKSND tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phát động.Hàng năm, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc...


Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VKSND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hàng năm, VKSND tỉnh Phú Yên đều hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao, được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền. Đảng bộ VKSND được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 05 năm liền (2011 - 2015); được Đảng ủy Khối công nhận “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2016, 2017, 2018.


Đạt được những thành tích, kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Phát huy truyền thống vẻ vang của 60 năm thành lập ngành KSND, trong thời gian tới, Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, tăng cường công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng ngành và đoàn thể vững mạnh; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 21/9/2020: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận kiểm tra tại VKS huyện Tuy An.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy An.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với Lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 22/9/2020:

07h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/9/2020:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 24/9/2020: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 trực tiếp kiểm sát công tác tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

15h30:

- Đ/c Thảo - PVT dự Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đ/c Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

 

Thứ 6, 25/9/2020:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 15 và Văn phòng đi công tác huyện Sơn Hòa.

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tỉnh Phú Yên.

13h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Phân trại Bình Sơn thuộc Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp nữ công quý 3/2020.

 

Thứ 7, 26/9/2020:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/9/2020:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
19
Hôm nay
32
Tháng hiện tại
36177
Tổng lượt truy cập
4926377
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.