Thứ Năm, 25/07/2024 19:12 CH

Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Vừa qua, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022- 2025.
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022- 2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, với một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VKSND hai cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư; công văn số 135-CV/TU ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp triển khai sâu rộng Cuộc vận động đến các khu dân cư. Phân công trách nhiệm cụ thể từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện Cuộc vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.
3. Thực hiện hiệu quả 05 nội dung trọng tâm của Cuộc vận động: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Việc tổ chức thực hiện phải thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Thông qua các hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp phối hợp thực hiện có hiệu quả nội dung Cuộc vận động, gắn thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không đẻ ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” giai đoạn 2021-2025…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
4. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội của địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/9/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động, tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, về những nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã, địa bàn đã được lựa chọn để xây dựng; cung cấp tờ rơi, tài liệu hỏi- đáp pháp luật; hỗ trợ tủ sách pháp luật…; cung cấp thông tin hoặc đưa tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất và đồng thuận trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Duy trì, phát huy Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Phú Yên với các tin bài phong phú, đa dạng; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tích cực phổ biến các quy định của pháp luật về vi phạm và tội phạm, về hình phạt và chế tài xử lý khác; tình hình vi phạm và tội phạm, nguyên nhân và bài học cảnh giác, các biện pháp phòng ngừa…, góp phần giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.
6. Đổi mới cách thức tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình trong thực hiện Cuộc vận động, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh của người cán bộ kiểm sát trong tình hình mới.

Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

 

Thứ 3, 23/7/2024: 

08h00: 

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy” (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQ CSĐT Công an tỉnh. 

 

Thứ 4, 24/7/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 25/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 26/7/2024:

06h30:

- Đ/c Thảo - PVT viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

08h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

 

Thứ 7, 27/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ