Thứ Năm, 25/04/2024 17:55 CH

Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên ban hành hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK, ngày 06/11/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”.
Theo đó, mục đích của việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” trong Đảng bộ VKSND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, các Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số 11-HD/ĐUK ngày 06/11/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh một số nội dung về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan đồng thời căn cứ yêu cầu tính chất, đặc thù nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ để phát huy thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy các cấp và các tổ chức đảng có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng mô hình bảo đảm thực chất, thiết thực và hiệu quả.
Việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” phải thực hiện tốt các nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. Khung tiêu chí và mức điểm xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối.
Về quy trình, thủ tục xét công nhận “chi bộ bốn tốt”:
Bước 1: Tự đánh giá, chấm điểm và đề nghị công nhận “chi bộ bốn tốt".
Căn cứ khung tiêu chí, mức điểm (theo Phụ lục gửi kèm), cấp ủy, bí thư chi bộ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, phân tích kết quả đạt được và tự chấm điểm đối với từng tiêu chí cụ thể, nếu kết quả có tổng điểm từ 90 trở lên thì báo cáo chi bộ thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh xét, quyết định công nhận “chi bộ bốn tốt” theo thẩm quyền.
Hồ sơ đề nghị, gồm:
+ Tờ trình.
+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí.
+ Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm theo từng tiêu chí.
+ Biên bản họp chi bộ (kèm theo kết quả phiếu biểu quyết).
Bước 2: Đảng ủy VKSND tỉnh xét, công nhận “chi bộ bốn tốt”.
Đảng ủy cơ sở quyết định thành lập tổ thẩm định, thành phần gồm: Đồng chí Phó Bí thư hoặc Đảng ủy viên làm tổ trưởng. Các thành viên gồm có: Đảng ủy viên; bí thư (hoặc phó bí thư) các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc là đảng viên; ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
Tổ thẩm định căn cứ khung tiêu chí, mức điểm theo hướng dẫn thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí cụ thể của chi bộ, Đảng ủy VKSND tỉnh xem xét, quyết định công nhận “chỉ bộ bốn tốt” theo thẩm quyền.
Thời gian xét “chi bộ bốn tốt” đồng thời với thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Kết quả công nhận “chi bộ bốn tốt” là cơ sở để xem xét xếp loại tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng ủy VKSND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện Hướng dẫn này. Định kỳ hằng năm, tham mưu chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký, thẩm định, công nhận “chi bộ bốn tốt”; theo dõi, hướng dẫn việc xét, công nhận “chi bộ bốn tốt” đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết quả trình Đảng ủy VKSND tỉnh xét, quyết định công nhận “chi bộ bốn tốt” theo thẩm quyền. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện ở các tổ chức cơ sở đảng theo qui định của Điều lệ Đảng; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo qui định.
Các chi bộ trực thuộc thường xuyên phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Hướng dẫn này; nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”. Hàng năm, đăng ký xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”. Đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh xét công nhận “chi bộ bốn tốt” đảm bảo thời gian theo quy định.

OANH KIỀU

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.