Thứ Năm, 20/06/2024 12:35 CH

Đảng ủy VKSND tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư

Mới đây, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên vinh dự được Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen vì thực hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.


Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên (thứ 6 từ trái qua phải)

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn xác định việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đãtổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời,cụ thể hóa bằng các kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo kịp thời,hiệu quả, thiết thực.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy VKSND tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp học tập, giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; duy trì tổ chức chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các bài viết về Bác, tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên toàn đơn vị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo mở chuyên mục trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh, kịp thời đăng tải các tin, ảnh, bài viết tuyên truyềnvề chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta… đảm bảo thực hiện tốt phương châm “chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở từng chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, để tuyên truyền và tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thi tuyên truyền về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rất ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực cao.
Đồng thời, chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; vi phạm kỷ luật, tư cách của người cán bộ, đảng viên; vi phạm quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội, góp phần giữ vữngchính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hồng Lê

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 17/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (tại phòng hợp, mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

09h30:

- Họp Hội đồng nâng lương.

10h00:

- Họp Lãnh đạo VKSND tỉnh, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ cho ý kiến về việc thực hiện tinh giản biên chế.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 18/6/2024: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

09h00:

- Họp UBKS mở rộng thông qua Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác của VKSND trong 06 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại phòng họp, thành phần: Lãnh đạo Viện; thành viên Ủy ban kiểm sát, Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và công chức làm công tác thống kê, tổng hợp của Văn phòng).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 19/6/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 20/6/2024:  

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị BCH Công đoàn Viện chức tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 21/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - Bí thư Đảng ủy, PVT dự Đại hội chi đoàn VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2024-2027.

14h00:

- Lãnh đạo Viện dự Đại hội Chi Hội luật gia, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Thứ 7, 22/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 23/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ