Thứ Năm, 25/04/2024 19:47 CH

Phú Yên: Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp năm 2018

Năm 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp, qua đó tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.Quang cảnh một phiên họp của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên (ảnh minh họa)


Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường; các cơ quan tư pháp ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ pháp lý; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn… đã tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Năm 2018, tỉnh Phú Yên xác định tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp như sau:


Một là, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Hiến pháp năm 2013; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các đạo luật mới có liên quan đến công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Kế hoạch số 38-KH/CCTP, ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.


Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật.


Ba là, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu công tác được giao, trong đó tập trung giảm tỷ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành từ năm trước chuyển sang năm sau. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ, chất lượng.


Bốn là, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Thi hành án dân sự theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp như: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan tư pháp, không để xảy ra sai phạm. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.


Năm là, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, tổ chức giám định tư pháp. Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn luật sư, Hội luật gia tỉnh hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, nghiên cứu triển khai thực hiện chế định thừa phát lại phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp.


Sáu là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các hoạt động tư pháp. Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật được nghiêm minh.


Bảy là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo vào nề nếp, hiệu quả; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tăng cường chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời sơ kết, tổng kết, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư pháp phù hợp với tình hình mới.


Nguồn: Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.