Thứ Ba, 16/08/2022 05:05 SA

VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ngành

Năm 2020, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã phát huy tốt quyền làm chủ, nội bộ đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.Viện KSND tỉnh Phú Yên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 
Viện KSND huyện Tây Hòa


Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, năm 2020 Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Phú Yên. Quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị VKSND hai cấp tỉnh và huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Kết quả trong năm 2020, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ VKSND hai cấp ngày càng được tăng cường, đã công khai đầy đủ đến công chức, người lao động chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ thị, kế hoạch công tác của Ngành... tạo điều kiện để công chức, người lao động biết và tham gia ý kiến.


Việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát được đề cao, tập trung nâng cao chất lượng các khâu công tác kiểm sát; các vụ án, vụ việc phức tạp có khó khăn, vướng mắc đều được đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Viện, Ủy Ban kiểm sát, đảm bảo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đúng pháp luật và các quy chế nghiệp vụ của Ngành.


Trong công tác cán bộ đã kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND tỉnh, đã sáp nhập 6 phòng có tính chất tương đồng (giảm 03 phòng). Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm và luân chuyển đối với công chức, người lao động được thực hiện đúng quy trình, công khai và dân chủ. Việc xét đề nghị nâng lương, khen thưởng được thực hiện đúng đối tượng, chỉ tiêu theo quy định. Công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và người lao động được thực hiện nghiêm túc.  


Thực hiện tốt việc công khai tài chính, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp, mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí hàng năm đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiết kiệm, chống lãng phí. Quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định và hiệu quả, phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.


Trong quan hệ với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đã được VKSND hai cấp tỉnh và huyện thường xuyên duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo việc tiếp công dân đúng quy định; giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tư pháp, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.Chấp hành nghiêm chế độ giám sát của HĐND các cấp, định kỳ báo cáo kết quả công tác kiểm sát tại kỳ họp của HĐND cùng cấp đảm bảo đúng thời gian quy định.  


Với kết quả đó, trong năm 2020, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã phát huy quyền làm chủ, nội bộ đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.


Văn Tốn

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/8/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT và Thanh tra - khiếu tố trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (03 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện (03 ngày).

 

Thứ 5, 18/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

  

Thứ 6, 19/8/2022:

08h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 8/2022.

 

Thứ 7, 20/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 21/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ