Thứ Sáu, 22/10/2021 00:28 SA

Trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai

Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh tiếp tục giới thiệu một số quy định của Quyết định số 264/QĐ-VKSTCcủa VKSND tối cao về trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hổi cung bị can, lấy lời khai.


Về chuẩn bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

1. Xây dựng kế hoạch:
Trước khi tiến hành các hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai thì Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án, vụ việc phải xây dựng kế hoạch hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt Nội dung kế hoạch phải đề xuất nêu rõ:
a) Địa điểm hỏi cung, lấy lời khai (tại cơ sở giam gia hoặc tại địa điểm khác);
b) Quyết định lựa chọn hình thức ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh (cố định hoặc cơ động).
2. Thông báo việc hỏi cung, lấy lời khai:
Nếu vụ án trong giai đoạn điều tra thì Kiểm sát viên phải thông báo cho Điều tra viên, Cán bộ điều tra biết về kế hoạch hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo Điều 183 BLTTHS. Nếu vụ án có người bào chữa thì Thông báo cho người bào chữa biết về việc tiến hành hỏi cung bị can, lấy lời khai.
Nếu vụ án trong giai đoạn truy tố thì Kiểm sát viên chỉ cần thông báo cho người bào chữa biết về việc tiến hành hỏi cung bị can. Trường hợp người bào chữa tham gia buổi hỏi cung bị can, lấy lời khai thì hỗ trợ tạo điều kiện cho người bào chữa thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật.
3. Đăng ký địa điểm hỏi cung, lấy lời khai:
a) Trường hợp vụ án trong giai đoạn điều tra thi Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên, cán bộ điều tra đăng ký với cơ sở giam giữ hoặc Cơ quan có thẩm quyền điều tra để được bố trí phòng chuyên dụng, hướng dẫn về quy trình, thao tác kỹ thuật thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh và trực tiếp thực hiện các thao tác. Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm hỗ trợ tại phòng máy hoặc bộ thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh cơ động, không tham gia vào việc hỏi cung, lấy lời khai.
b) Trường hợp vụ án trong giai đoạn truy tố thì Kiểm sát viên trực tiếp đăng ký với cơ sở giam giữ hoặc Bộ phận phụ trách kỹ thuật của Viện kiểm sát để bố trí phòng chuyên dụng, hướng dẫn về quy trình, thao tác kỹ thuật thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh và trực tiếp thực hiện các thao tác. Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm hỗ trợ tại phòng máy hoặc bộ thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh cơ động, không tham gia vào việc hỏi cung, lấy lời khai.
c) Trường hợp hỏi cung bị can tại địa điểm khác thì Kiểm sát viên đăng ký với Bộ phận phụ trách kỹ thuật để được hỗ trợ thực hiện các hoạt động ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh cơ động và bố trí cán bộ chuyên môn đi cùng (nếu cần thiết); liên hệ với cơ quan, tổ chức hữu quan để được bố trí phòng làm việc (đảm bảo điều kiện về âm thanh, ánh sáng, không gian theo quy định). Kiểm sát viên phải phối hợp với cán bộ kỹ thuật khảo sát trước để bố trí thiết bị, vị trí ngồi của người hỏi cung, bị can và những người khác.
4. Trích xuất hoặc triệu tập bị can, người đại diện pháp nhân thương mại Kiểm sát viên làm thủ tục trích xuất bị can bị tạm giam hoặc triệu tập bị can tại ngoại, người đại diện pháp nhân thương mại theo quy định của pháp luật, không được đưa bị can tại ngoại, người đại diện pháp nhân thương mại vào hỏi cung, lấy lời khai ở cơ sở giam giữ, trừ trường hợp đối chất với bị can đang bị tạm giam.


Tiến hành ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

1. Việc hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của Kiểm sát viên tại cơ sở giam giữ, trụ sở Cơ quan Viện kiểm sát hoặc trụ sở Cơ quan có thẩm quyền điều tra thì Kiểm sát viên thực hiện các bước cụ thể như sau:
a) Nhấn nút bắt đầu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh buổi hỏi cung, lấy lời khai; đọc rõ vã ghi vào biên bản thời gian bắt đầu buổi hỏi cung, lấy lời khai.
b) Thông báo cho bị can, người được lấy lời khai và ghi vào biên bản việc hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
c) Trường hợp tạm dừng việc hỏi cung, lấy lời khai thì Kiểm sát viên phải đọc rõ thời gian, lý do vì nhấn nút tạm dừng. Khi tiếp tục hỏi cung hoặc lấy lời khai thì Kiểm sát viên nhấn nút và đọc rõ thời gian tiếp tục hỏi cung, lấy lời khai. Việc tạm dừng và tiếp tục hỏi cung hoặc lấy lời khai phải được ghi vào biên bản hỏi cung hoặc biên bản ghi lời khai.
d) Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung bị can, lấy lời khai. Trường hợp đang hỏi cung bị can, lấy lời khai mà thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh xảy ra sự cố kỹ thuật thì phải dùng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai và ghi rõ lý do trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.
2. Việc hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại địa điểm khác thì thực hiện các bước theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 của Điều này.
Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hoặc xảy ra sự cố kỹ thuật thì thông báo cho bị can, người đại diện pháp nhân biết, nếu họ đồng ý thì tiếp tục làm việc, nếu không đồng ý thì dừng buổi hỏi cung, lấy lời khai và ghi rõ lý do trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.

Kết thúc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
1. Kết thúc buổi hỏi cung, lấy lời khai, Kiểm sát viên thông báo cho bị can, người được lấy lời khai là buổi hỏi cung kết thúc và nhấn nút kết thúc, phải đọc rõ thời gian kết thúc vì ghi vào biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai. Trường hợp bị can, người được lấy lời khai muốn khai bổ sung hoặc đề nghị sửa chữa biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai hoặc tự viết bổ sung vào biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai thì vẫn phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
2. Trường hợp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thực hiện tại trụ sở Cơ quan Viện kiểm sát hoặc tại cơ sở giam giữ thì ngay sau khi kết thúc buổi hỏi cung, lấy lời khai Kiểm sát viên phối hợp với cán bộ chuyên môn sao chép ra 2 thiết bị lưu trữ, lập biên bản giao nhận, 01 đưa vào hồ sơ vụ án, 01 đưa vào hồ sơ kiểm sát.
3. Trường hợp thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại địa điểm khác thì ngay sau khi kết thúc buổi hỏi cung, Kiểm sát viên phải sao chép ngay dữ liệu buổi hỏi cung, lấy lời khai trên máy lưu động ra 02 thiết bị lưu trữ, lập biên bản giao nhận 01 đưa vào hồ sơ vụ án, 01 đưa vào hồ sơ kiểm sát.
Dữ liệu hỏi cung bị can, lấy lời khai tại cơ sở giam giữ hoặc hỏi cung trên thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh cơ động phải được sao lưu trên hệ thống lưu trữ điện tử của Cơ quan Viện kiểm sát các cấp.


Thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong các trường hợp khác

1. Khi lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đương sự; đối chất; trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì có thể được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định tại các điều 146, 187, 188 và 189 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh được thực hiện như đối với việc hỏi cung, lấy lời khai theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018 và Quy trình này. Trường hợp đang ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh mà xảy ra sự cố kỹ thuật thì vẫn tiến hành việc hỏi cung, lấy lời khai và ghi rõ lý do vào biên bản.
2. Trường hợp tiến hành đối chất có sự tham gia của bị can tại cơ sở giam giữ, trụ sở Cơ quan có thẩm quyền điều tra và địa điểm khác thì phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trình tự, thủ tục thực hiện theo các quy định của Quy trình này.Sơ đồ vị trí ngồi của Điều tra viên, bị can và những người tham gia hỏi cung trong trường hợp

hỏi cung bị can có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại địa điểm khác


Sơ đồ vị trí ngồi của Kiểm sát viên, bị can và những người tham gia hỏi cung trong trường hợp

hỏi cung bị can có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại địa điểm khác

 


Giang Hà

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 18/10/2021: 

07h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT tham gia diễn tập “PY-21” (02 ngày).

14h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm án trả hồ sơ điều tra bổ sung.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 19/10/2021: 

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 20/10/2021:

07h00:

- Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức tọa đàm nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 tại phòng đọc báo.

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh.

14h30:

- Đ/c Liên - PVT dự sinh hoạt nữ công nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

 

Thứ 5, 21/10/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan, đội thanh niên xung kích tham gia cắt, tỉa cành cây xanh cơ quan.

 

Thứ 6, 22/10/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh.

 

 Thứ 7, 23/10/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 24/10/2021:

Phân công trực nghiệp vụ