Chủ Nhật, 19/05/2024 09:09 SA

VKSND tỉnh Phú Yên ban hành hướng dẫn việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định

VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành hướng dẫn việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.


Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Phú Yên yêu cầu Trưởng phòng các Phòng 1, 7, 8 và Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung như sau:


1. Phối hợp kiểm sát việc giao, gửi bản án, quyết định
Sau khi tiếp nhận bản án, quyết định do Tòa án các cấp gửi đến (kể cả bản án chưa có hiệu lực pháp luật), Phòng 1 VKSND tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm sát bản án, quyết định theo đúng quy định, đóng dấu chưa có hiệu lực pháp luật hoặc có hiệu lực pháp luật vào bản án, quyết định để theo dõi quản lý; đồng thời có trách nhiệm sao gửi ngay 01 bản đến Phòng 8 VKSND tỉnh để phối hợp kiểm sát theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ngành; trường hợp bản án dài, phức tạp thì có thể sao gửi phần đầu (thủ tục và lý lịch bị cáo) và phần quyết định của Hội đồng xét xử.


Đối với VKSND cấp huyện: Bộ phận kiểm sát xét xử hình sự thực hiện như trên, gửi bản sao bản án, quyết định cho bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự.


Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện phải mở sổ theo dõi, quản lý đầy đủ việc tiếp nhận bản án, quyết định do các đơn vị chuyển đến; sổ theo dõi phải thể hiện nguồn tiếp nhận (trường hợp chuyển trực tiếp phải thể hiện ký nhận giữa các bên để quản lý chung). Sau khi tiếp nhận, phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên quản lý, nghiên cứu theo dõi thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện phải chủ động trong việc tiếp nhận bản án, quyết định và theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm để kiểm sát thi hành án.


Định kỳ hằng tháng, Phòng 8 VKSND tỉnh phối hợp với Phòng 1 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện phối hợp với bộ phận kiểm sát xét xử hình sự rà soát hệ thống sổ theo dõi kết quả kiểm sát xét xử hình sự, lập danh sách các trường hợp Tòa án cùng cấp đã xét xử trong tháng, đối chiếu, xác định số lượng bản án, quyết định đã tiếp nhận; số lượng bản án, quyết định còn thiếu chưa tiếp nhận và những vụ án đã xét sử chưa nhận được bản án, quyết định.


Phòng 7 VKSND tỉnh khi nhận được bản án, quyết định do Tòa án cùng cấp gửi đến thực hiện ngay nhiệm vụ kiểm sát việc gửi bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định tại Điều 262, Điều 395 BLTTHS 2015 để bảo đảm việc gửi bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đồng thời thông báo cho VKSND cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm biết để theo dõi kết quả xét xử theo quy định tại Điều 34 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.


Định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện liên hệ với các bộ phận chuyên môn của Tòa án cùng cấp để đối chiếu xác định: Số vụ án/bị cáo đã xét xử; số bản án đã chuyển đến Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó số vụ án đã có hiệu lực pháp luật, số bản án có kháng cáo (hoặc kháng nghị). Số còn lại chưa chuyển, số bản án/bị cáo chưa có hiệu lực pháp luật.


Đối với trường hợp Hội đồng xét xử trả tự do ngay tại phiên tòa thì Phòng 1 VKSND tỉnh thông báo ngay cho Phòng 8 VKSND tỉnh; bộ phận kiểm sát xét xử hình sự VKSND cấp huyện thông báo ngay cho bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự biết để phối hợp kiểm sát.


2. Phối hợp kiểm sát việc ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án
Định kỳ hằng tháng, Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện phải rà soát, đối chiếu, lập danh sách về số lượng bản án, quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự đã tiếp nhận. Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp đối chiếu, rà soát kết quả chuyển bản án và ra quyết định thi hành án để xác định: Số bản án/số bị án Tòa án đã ra quyết định thi hành án, số bản án/số bị án còn lại chưa ra quyết định thi hành án, trong đó chú ý đến những trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại.


Căn cứ vào kết quả theo dõi việc tiếp nhận bản án, quyết định, Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc Tòa án cùng cấp ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 11 của Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế số 501).


3. Phối hợp kiểm sát việc gửi quyết định thi hành án
Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện phải thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc Tòa án cùng cấp gửi quyết định thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 10 của Quy chế số 501, bảo đảm quyết định thi hành án hình sự được gửi đúng thời hạn, thành phần, thẩm quyền, thủ tục theo quy định tại các Điều 21, 22, 77, 84 và 96 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.


Định kỳ hằng tháng, Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện tham mưu, phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an có thẩm quyền để rà soát việc tiếp nhận, tổ chức thi hành quyết định thi hành án hình sự, trong đó chú ý đến việc nhận quyết định thi hành án đối với các trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại.


4. Trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm
Phòng 8 VKSND tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự VKSND cấp huyện khi phát hiện vi phạm của Tòa án, cơ quan hữu quan trong việc giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự; gửi quyết định thi hành án hình sự thì lập biên bản vi phạm (tiến hành xác minh nếu thấy cần thiết), báo cáo, đề xuất với lãnh đạo VKSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật và của Ngành.


GIANG HÀ

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ