Chủ Nhật, 19/05/2024 09:10 SA

VKSND tối cao ban hành quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

Ngày 22/9/2020, VKSND tối cao đã ban hành quyết định số 345/QĐ-VKSTC về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 39/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/4/2015 của VKSND tối cao.


Theo đó, VKSND tối cao giao nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND cụ thể như sau:
1. Đơn vị kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ tham gia phiên họp và kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của TAND cùng cấp từ khi Tòa án thụ lý đến khi các quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ tham gia phiên họp và kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án cùng cấp.


3. Đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án cùng cấp trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao là đơn vị đầu mối có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, định kỳ báo cáo viện trưởng VKSND tối cao kết quả thực hiện Pháp lệnh số 09/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong toàn Ngành.

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 01/10/2020, Vụ 10 VKSND tối cao đã có Công văn số 4543/VKSTC-V10 đề nghị VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai thác quyết định nói trên tại Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, kết hợp với quyết định số 299/QĐ-VKSTC ngày 19/8/2020 của VKSND tối cao về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND và các văn bản có liên quan khác để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trong đơn vị và các VKSND cấp huyện trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu của Ngành trong thời gian tới.


THU ANH

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ