Thứ Sáu, 09/12/2022 12:49 CH

VKSND tối cao ban hành quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự

Ngày 22/3/2021, Viện trưởng Viện KSND tối cao ký quyết định số 94/QĐ-VKSTC ban hành quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Theo đó, quy định này quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới (gồm: trực tiếp kiểm sát của Viện KSND tối cao đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; trực tiếp kiểm sát của Viện KSND cấp tỉnh đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; trực tiếp kiểm sát của Viện KSND cấp huyện đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện) và quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.


Về đối tượng áp dụng, bao gồm: Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp áp dụng quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác được giao nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.


Về nguyên tắc khi tiến hành trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: tuân thủ pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan; các quy chế, quy định, hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng phạm vi, kế hoạch kiểm sát; đồng thời, bảo đảm sự vô tư, khách quan, toàn diện và đầy đủ khi tiến hành hoạt động, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của chủ thể bị kiểm sát.


Về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự gồm các nội dung: Tham mưu, đề xuất lựa chọn cơ quan thi hành án dân sự để trực tiếp kiểm sát; xây dựng dự thảo quyết định trực tiếp kiểm sát và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; gửi quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cử người tham gia giám sát Đoàn trực tiếp kiểm sát.


Việc xây dựng nội dung kế hoạch trực tiếp kiểm sát cần lưu ý một số vấn đề sau: Căn cứ vào Chỉ thị công tác năm của ngành, hướng dẫn của Viện KSND cấp trên và kế hoạch, chương trình công tác năm của đơn vị mình, nội dung của kế hoạch trực tiếp kiểm sát có thể xác định kiểm sát toàn diện tất cả các lĩnh vực thi hành án dân sự hoặc chỉ lựa chọn một hoặc một số nội dung trọng tâm; tùy thuộc vào việc trực tiếp kiểm sát thường kỳ hay đột xuất; trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự ngang cấp hay cấp dưới; yêu cầu của thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự và kiểm sát  thi hành án dân sự ở địa phương tại thờ điểm tiến hành kiểm sát… Trong nội dung kế hoạch trực tiếp kiểm sát cần có yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo bằng văn bản về hoạt động thi hành án dân sự theo nội dung, thời điểm đã nêu trong kế hoạch trực tiếp kiểm sát…


Quyết định 94/QĐ-VKSTC còn quy định về công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trong quá trình trực tiếp kiểm sát; công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát; các việc cần làm sau khi kết thúc trực tiếp kiểm sát…


Về quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính bao gồm: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phân công xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo để đề xuất xử lý đơn; kiểm sát hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo; lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền ký các loại văn bản và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý báo cáo kết quả kiểm sát của Viện kiểm sát cấp dưới hoặc thông báo kết quả tự kiểm tra của cơ quan thi hành án dân sự.


Đối với đơn khiếu nại, tố cáo có cùng nội dung, cùng đối tượng với đơn đã thụ lý trước đó thì được coi là đơn có nội dung trùng. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức được phân công thụ lý báo cáo, đề xuất lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự về các đơn trùng; việc thụ lý và giải quyết các đơn trùng tùy thuộc vào kết quả giải quyết đơn thụ lý ban đầu. Sau khi đã có kết luận kiểm sát đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng Viện kiểm sát vẫn tiếp tục nhận được đơn khiếu nại, tố cáo mà không có nội dung mới so với trước thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức được phân công thụ lý kiểm sát đề xuất, báo cáo lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự xếp “lưu đơn” đối với các đơn này. Việc xếp lưu đơn được thực hiện khi có bút phê đồng ý của người có thẩm quyền hoặc theo quyết định của người có thẩm quyền...


GIANG HÀ

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ