Thứ Năm, 25/04/2024 11:15 SA

Sinh hoạt chuyên đề về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy VKSND tỉnh, Chi bộ phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án đã tiến hành tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý III-2014. Tại Hội nghị các đảng viên trong Chi bộ được nghe giới thiệu chuyên đề  học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân.Nội dung chuyên đề đã nêu và phân tích rõ sự cần thiết phải phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, đồng thời đề ra các biện pháp để phòng và chống chủ nghĩa cá nhân.


Quá trình thảo luận, Chi bộ đã nhận được nhiều ý kiến phân tích, đánh giá làm sâu sắc nội dung chuyên đề, trong đó đi sâu làm rõ các giải pháp để phòng và chống chủ nghĩa cá nhân:


- Một là, Chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tác hại và những biểu hiện mới của chủ nghĩa cá nhân, để mỗi cán bộ, đảng viên nhận diện và có biện pháp ngăn chặn. Đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên và của Chi bộ. Xác định các tiêu chí về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với quán triệt Quy định về những điều đảng viên không được làm và chức trách nhiệm vụ của từng người. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập bằng nhiều hình thức, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách đảng viên; khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu và những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống.


- Hai là, giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là khâu mấu chốt để chống chủ nghĩa cá nhân, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt, những vấn đề còn yếu kém, tồn tại, không né tránh, nể nang; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây” nói đi đôi với làm. Quá trình tiến hành kiểm điểm phải đảm bảo thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng và cầu thị.


- Ba là, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân; Chi bộ thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua kiểm tra, giám sát sẽ quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, đạo đức và lối sống, từ đó có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, gương mẫu trước nhân dân.


- Bốn là, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên do Ngành phát động, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đảm bảo các chỉ tiêu, chất lượng và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ, của cơ quan và đơn vị.


Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng - Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẳng định: Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, từ đó gắn với hoạt động chuyên môn và sinh hoạt đời thường, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  


Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ kết luận, đánh giá, nhận xét buổi sinh hoạt chuyên đề đạt yêu cầu và đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Quy định số 47/QĐ-TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục nghiên cứu để thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên do Ngành phát động. Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong khiêm tốn, giản dị, lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,; phấn đấu rèn luyện, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Văn Tốn

 

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.