Thứ Năm, 19/05/2022 00:18 SA

Một số ý kiến về kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ THQCT và KSĐT - KSXX án hình sự

Nói đến kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là nói đến ý thức tổ chức kỷ luật, sự tuân thủ, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, và địa phương. Kỷ cương và trách nhiệm là một trong những yêu cầu, đòi hỏi cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên nói chung bởi nó có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của mọi hoạt động công tác, trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.

 


Chi bộ Phòng 3 sinh hoạt chuyên đề định kì theo quý


Với cán bộ, đảng viên của ngành Kiểm sát, kỷ cương và trách nhiệm còn có ý nghĩa quyết định, là nền tảng để đảm bảo mọi hoạt động trong lĩnh vực tư pháp tuân theo pháp luật và hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ do Đảng và Nhà nước giao phó.


Kỷ cương và trách nhiệm là một trong những nội dung của cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” mà VKSND tối cao đã phát động và thực hiện được hơn 3 năm qua, đó chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo ra một phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, có ý nghĩa và tác động mạnh đến nhận thức và thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.


Trong thời gian qua, Chi bộ Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự án kinh tế - chức vụ thuộc Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành đường lối, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của Ngành, của cơ quan. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên luôn đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật nghiệp vụ, vận dụng đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm án kinh tế, chức vụ đạt chất lượng, hiệu quả; việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.


Để mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt “kỷ cương và trách nhiệm” trong thời gian tới, Chi bộ đã đề ra một số giải pháp như sau:


Một là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ, Kiểm sát viên; chú trọng xây dựng và phát huy đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào kiểm điểm hàng tháng, gắn với kiểm điểm nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.


Ba là, gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm án án kinh tế, chức vụ đảm bảo chất lượng và hiệu quả; không để xảy ra oan, sai; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ.


Bốn là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của Ngành, cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; nêu gương người tốt, việc tốt, nhất là các điển hình tiên tiến trong công tác nói chung, trong quá trình thực hiện “kỷ cương và trách nhiệm” nói riêng, tạo sự lan tỏa góp phần đẩy mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ, của cơ quan và đơn vị.


Bảo Châu

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 16/5/2022: 

7h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h30:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát đột xuất tại Trại giam Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 17/5/2022: 

08h00:

- Họp Ban cán sự Đảng nghe Phòng 1 báo cáo công tác.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT họp Ban sơ tuyển Trường đại học Kiểm sát Hà Nội.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng họp tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

 Thứ 4, 18/5/2022:

07h30:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2022.

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia họp xét giảm án tại Trại giam Xuân Phước.

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

 Thứ 5, 19/5/2022: 

08h00:

- Ban cán sự Đảng làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Thứ 6, 20/5/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 7, 21/5/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 22/5/2022:

Phân công trực nghiệp vụ