Chủ Nhật, 04/06/2023 13:38 CH

Thi đua “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”

Ngày 10/5/2021, VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành Công văn số 516/VKS-VP phát động đợt thi đua với chủ đề “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” đến toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh và huyện.
Đợt thi đua tập trung vào những nội dung: Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về công tác bầu cử với các hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Tham gia, phối hợp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; tham gia xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác bầu cử. Tham gia công tác bầu cử đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Tham gia giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 10/5/2021 và kết thúc vào ngày 31/5/2021.
Đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân VKSND hai cấp trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.
Tiêu chuẩn khen thưởng: Chỉ đề nghị xét, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:
- Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Trên cơ sở tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT ngày 30/3/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành KSND lựa chọn để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong số các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao có thành tích xuất sắc, tiêu biểu khi trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Đối với Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: được đề nghị xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Có phát động đợt thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo kịp thời, hiện quả thông qua các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đã triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định; có tỷ lệ công chức và người lao động trong đơn vị đi bầu cử đạt 100%; phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
Về cá nhân: được đề nghị xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hoặc trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử ở các cấp; có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.
- Đối với Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh: Viện trưởng VKSND tỉnh xét tặng Giấy khen đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử.
Số lượng khen khưởng: 01 tập thể và 01 cá nhân đối với Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; không quá 02 tập thể và 02 cá nhân đối với Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.
Việc phát động đợt thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đoàn kết, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân VKSND hai cấp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử.


Oanh Kiều

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ